1. Εισαγωγή

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, διαχειρίζοται τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Οι παρόντες όροι θα εφαρμοστούν πλήρως και επηρεάζουν με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, συμφώνείτε και δεχθεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ειναι γραμμένες εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα αν διαφωνείτε με τους οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις.

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που σας ανήκει, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, το myrianthisicons.com και/ή οι δικαιοπάροχοί του κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και του υλικού που περιέχονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα.

Η παρούσα ιστοσελίδα σας παρέχει περιορισμένη άδεια χρήσης μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

 1. Περιορισμοί

Περιορίζεστε συγκεκριμένα στα παρακάτω:

Απαγορεύεται να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές αυτής της ιστοσελίδας και το myrianthisicons.com μπορεί να περιορίσει διακριτικά ανά πάσα στιγμή την περαιτέρω πρόσβαση. Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που μπορεί να έχετε για αυτήν την ιστοσελίδα είναι εμπιστευτικοί και πρέπει να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα.

 1. Το περιεχόμενό σας

Στην ιστοσελίδα αυτή, οι τυποποιημένοι όροι και προϋποθέσεις, «Το περιεχόμενο σας» εννοείται κάθε ήχο, βίντεο κείμενο, εικόνες ή άλλο υλικό που μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε. Με την εμφάνιση του περιεχομένου σας, μπορείτε να παραχωρήσετε στο myrianthisicons.com μια μη-αποκλειστική, παγκόσμια αμετάκλητη, εξουσιοδοτημένη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης.

Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να εισβάλει δικαιώματα τρίτων. Το myrianthisicons.com διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από το περιεχόμενό σας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

 1. Καμία εγγύηση

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει», με όλα τα σφάλματα, και το myrianthisicons.com δεν εκφράζει υποσχέσεις ή εγγυήσεις, οποιουδήποτε είδους που σχετίζονται με αυτή την ιστοσελίδα ή τα υλικά που περιέχονται σε αυτήν. Επίσης, τίποτα από όσα περιέχονται θα πρέπει να ερμηνεύεται σαν συμβουλή.

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση το myrianthisicons.com, ούτε οποιοδήποτε από τα στελέχη του, διευθυντές και υπάλληλοι, δεν φέρουν ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, ανεξάρτητα από το αν η ευθύνη αυτή είναι συμβατική. Το myrianthisicons.com, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και υπαλλήλων, δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες, επακόλουθες ή ειδικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου.

 1. Αποζημίωση

Αποζημιώνετε στο μέγιστο βαθμό με τον παρόντα τρόπο το myrianthisicons.com από και έναντι οποιωνδήποτε ή / και όλων των ευθυνών, των εξόδων, των αιτημάτων, των αιτιών της δράσης, των ζημιών και των εξόδων που προκύπτουν με οποιοδήποτε τρόπο που σχετίζεται με την παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων όρων.

 1. Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων κριθεί άκυρη δυνάμει οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου, οι διατάξεις αυτές διαγράφονται χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

 1. Μεταβλητοτητα ορων

Το myrianthisicons.com επιτρέπεται να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή, όπως κρίνει σκόπιμο, και με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αναμένεται να επανεξετάσει αυτούς τους όρους σε τακτική βάση.

 1. Ανάθεση Εργασίας

Το myrianthisicons.com επιτρέπεται να εκχωρεί, να μεταβιβάζει και να αναθέτει σε τρίτους τα δικαιώματα και/ή τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους παρόντες όρους χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να μεταφέρετε ή να αναθέσετε σε τρίτους οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των όρων.

 1. Πλήρης συμφωνία

Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του myrianthisicons.com και εσάς σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες.

 1. Διοικητικό δίκαιο & δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της Κύπρου, και θα υποβάλετε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία του αρμόδιου δικαστηρίου που βρίσκεται στην Κύπρο για την επίλυση των τυχόν διαφορών.